GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25.5.2018

Identifikační a kontaktní údaje Skloplast Moravia s.r.o. Petrské nám. 4367/8c, 796 01 Prostějov, IČ: 269 15 405, DIČ: CZ 269 15 405 vedená u KS v Brně sp. zn.: C 44910, kterou zastupuje Martin Krč, jednatel společnosti odpovědná osoba za ochranu osobních údajů: Martin Krč - jednatel společnosti pověřence pro ochranu osobních údajů firma nejmenovala tel. 585 340 729 email: sklopv@sklopv.cz web: www.skloplast.cz www.plastmoravia.cz Podávání informací Na výše uvedených kontaktech je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na firmu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. Pokud poskytujeme osobní údaje třetím stranám, je to vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme konkrétně tyto údaje: Fyzických osob při vedení jednotlivých agend prodej, montáž, reklamace jméno a příjmení, adresa, telefon, email, číslo účtu příjemci údajů: smluvní účetní firma Osobní údaje obchodních partnerů jméno a příjmení, adresa, IČ/DIČ, pozice ve firmě, telefon, email, číslo účtu příjemci údajů: smluvní účetní firma Retenční doba Doba pro uchování zpracovávaných osobních údajů je stanovena platnou legislativou nebo souhlasem pro zpracování osobních údajů. Po uplynutí této doby jsou zpracované osobní údaje z našich systémů vymazány nebo skartovány. Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo kdykoliv odvolat. Odmítnutí, neudělení nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv ani důsledky na naši spolupráci. Udělený souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvoláte nebo po dobu stanovenou souhlasem. Žádost o souhlas zpracování osobních údajů Pokud Vás žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je to vždy v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Odvolání souhlasu Souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně prostřednictvím dopisu na výše uvedenou adresu firmy nebo prostřednictvím výše uvedeného emailu. Vaše práva při zpracování osobních údajů Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud by jste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás písemné vysvětlení, případně požadovat odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V Prostějově dne 20.5.2018